ΜΟΔΙΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε ΑΕΙ όργανο για τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας (Ν. 3374/2005, άρθρο 4). Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ είναι η Πρύτανις Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Χριστίνα Κουλούρη.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.

Mέλη ΜΟΔΙΠ (σύμφωνα με την από 29.09.2020 απόφαση της Συγκλήτου):

Κουλούρη Χριστίνα - Πρόεδρος, Πρύτανις, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης,

Αθανασίου Αθηνά, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ροβολής Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Παπαδημητρίου Δέσποινα, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Ιορδάνογλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Ρούσσος Χρήστος, εκπρόσωπος ΕΕΠ

Βαλίνι Χριστίνα, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Καραλής Δημήτριος, εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού

Ιεραπετρίτης Δημήτριος, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών (δεν έχει υποδειχτεί)

Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων (δεν έχει υποδειχτεί)

Αναπληρωματικό μέλος:

Χαλκιά Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΔΥ κα. Βαρελτζή Ευφροσύνη